Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Thái Thượng Lão Quân

Thái Thượng Lão Quân (太上老君) là tôn hiệu một vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, là một trong Tam Thanh.
Thông thường Thái Thượng Lão Quân được đồng nhất với Lão Tử, tuy nhiên trong Đạo giáo thì Lão Tử chỉ là một người hóa thân giáng trần của Thái Thượng Lão Quân.
Trong thần thoại Đạo giáo, thì Thái Thượng Lão Quân có trước cả trời đất, chính là nguyên khí thời hỗn mang ngưng kết mà thành, chính làNguyên Thuỷ Thiên Vương.
Khi Nguyên Thuỷ Thiên Vương tan biến vào hỗn nguyên đã phân thành tam khí (Tam Thanh), Tam Thanh đó: thứ nhất là Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, thứ hai là Linh Bảo Thiên Tôn và thứ ba là Đạo Đức Thiên Tôn. Tuy ba người nhưng lại là một thể.
Thái Thượng Lão Quân giáng trần vào đời Chu chính là Lão Tử, viết Đạo Đức Kinh, được Đạo giáo tôn là Giáo chủ, Đạo tổ.
Thái Thượng Lão Quân ở tại cung Đâu Suất, tại tầng trời cao nhất. Trong cung Đâu Suất có lò Bát quái là nơi luyện các loại tiên đơn thánh thuỷ để trường sinh bất tử.
Trong Phong thần diễn nghĩa, ngài xuất hiện cùng Sư tôn là Hồng Quân Lão Tổ để phân xử và nhập tam giáo (Chơn Giáo, Xiển Giáo, Triệt Giáo) làm một thành Đạo Giáo.
Trong Tam Thanh, thì Thái Thượng Lão Quân có các tôn hiệu:
  • Đạo Đức Thiên Tôn (Đây là tôn hiệu chính thức trong Tam Thanh)
  • Hỗn Nguyên Lão Quân
  • Thái Thanh Đại đế
  • Hàng Sinh Thiên Tôn
  • Thái Thượng Thiên Tôn
  • Hỗn Nguyên Giáo Tổ Thái Thượng Đạo Tổ
Cõi của Thái Thượng Lão Quân ngự gọi là Thanh Cảnh.

Tạo hình Thái Thượng Lão Quân trong điện thờ là một ông già râu bạc, tay cầm cây quạt ba tiêu, hoặc một đồ vật có hình Bát quái. Thái Thượng Lão Quân ngồi bên trái củaNguyên Thuỷ Thiên Tôn, bên kia là Linh Bảo Thiên Tôn.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét