Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Trung ương Thiên quan

Trung ương Thiên quan là các vị thần tiên có chức tước tại trên Thiên đình trong Đạo giáo và Thần thoại Trung Hoa:
 1. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ: 2 vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm, có tai nghe những âm thanh theo gió.
 2. Kim Đồng, Ngọc nữ.
 3. Lôi Công, Kim Quang Điện Mẫu, Phong Bá, Vũ Sư: 4 vị thần làm sấm, chớp, gió, mưa.
 4. Du Dịch Linh Quan, Dực Thánh Chân Quân.
 5. Đại Lực Quỷ Vương: vị quỷ vương có sức mạnh vô hạn.
 6. Thất Tiên Nữ.
 7. Thái Bạch Kim Tinh: sứ giả của Thiên đình, vị thần cai quản Kim tinh.
 8. Xích Cước Đại Tiên.
 9. Hằng Nga Tiên Tử (Quảng Hàn Tiên Tử, Thường Nga), Ngọc Thố, Ngọc Thiềm (Thiềm Thừ): các vị tiên cải quản Nguyệt cung.
 10. Ngô Cương, Thiên Bồng Nguyên Soái, Thiên Hựu Nguyên Soái.
 11. Cửu Thiên Huyền Nữ.
 12. Thập Nhị Kim Thoa.
 13. Cửu Diệu Tinh Quân: Kim Tinh, Mộc Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Thổ Tinh, La Hầu, Kế Đô, Tử Khí, Nguyệt Bột.
 14. Nhật Du Thần, Dạ Du Thần.
 15. Thái Dương Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân.
 16. Vũ Đức Tinh Quân, Hựu Thánh Chân Quân.
 17. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh.
 18. Kim Tra, Mộc Tra (Huệ Ngạn Hành Giả).
 19. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra Na Tra Tam Thái Tử.
 20. Cự Linh Thần.
 21. Nguyệt Lão.
 22. Tả Phụ Hữu Bật.
 23. Nhị Lang Thần Dương Tiễn.
 24. Thái Ất Lôi Thanh Ứng Hoá Thiên Tôn Vương Thiện Vương Linh Quan.
 25. Tát Chân Nhân, Tử Dương Chân Nhân (Trương Bá Đoan), Văn Xương Đế Quân, Thiên Lung, Địa Á.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét