Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Thất Tiên Nữ -七仙女
Là 7 tiên nữ - Con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế
  • Đại Công Chúa Hồng Nhi (Hồng Nhi tiên nữ Trương Thiên Thọ).
  • Nhị Công Chúa Tranh Nhi (Tranh Nhi tiên nữ Trương Thiên Dương).
  • Tam Công Chúa Hoàng Nhi (Hoàng Nhi tiên nữ Trương Thiên Vinh).
  • Tứ Công Chúa Lục Nhi (Lục Nhi tiên nữ Trương Thiên Xương).
  • Ngũ Công Chúa Thanh Nhi (Thanh Nhi tiên nữ Trương Thiên Hiển).
  • Lục Công Chúa Lam Nhi (Lam Nhi tiên nữ Trương Thiên Khánh).
  • Thất Công Chúa Tử Nhi (Tử Nhi tiên nữ Trương Thiên Vũ).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét